Zoeken

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden van het professioneelNET en voor deelname aan Vedette, de spaaractie van Vaillant.

Vedette, de spaaractie van Vaillant, zet dit principe systematisch in de praktijk om. Met een aantrekkelijk prijzen- en voordeelprogramma beloont Vaillant Group Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1620 Drogenbos, Golden Hopestraat 15 (hierna “Vaillant”), u voor uw werk en engagement en tracht zij te bewerkstelligen dat u op velerlei manieren en op permanente basis voordeel kan halen uit dit sterk partnerschap.

 

Het inzamelen en inwisselen van punten en de algemene werking van het Vedette spaarprogramma zijn onderhevig aan bepaalde voorwaarden die wij hierna voor u als volgt hebben samengevat. Gelieve te noteren dat er andere of aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn op bijzondere aspecten en speciale voordelen van de Vedette spaaractie (bijv. Algemene Voorwaarden van de Vedette eSHOP). Andersluidende voorwaarden van de Partner worden niet aanvaard.

 

Registratie, wachtwoord

De pagina’s van de website van het Vedette spaarprogramma zijn beveiligd met een wachtwoord. In het belang van de veiligheid en betrouwbaarheid van de zakelijke transacties, zullen enkel geregistreerde Gebruikers toegang krijgen tot de genoemde pagina’s. Vaillant behoudt zich het recht voor om eender welke gebruiker de toegang te ontzeggen. Vaillant behoudt zich in het bijzonder het recht voor om bepaalde webpagina’s, die eerder vrij toegankelijk waren, aan de registratievoorwaarde te onderwerpen. Vaillant kan, op elk ogenblik en zonder een reden op te geven, elke gebruiker het recht ontzeggen de door een wachtwoord beveiligde delen van de website te bezoeken, door zijn gebruikersgegevens (zoals hieronder bepaald) te blokkeren, in het bijzonder wanneer de gebruiker

  • valse gegevens gebruikt om zich te registreren;
  • deze gebruiksvoorwaarden schendt of onzorgvuldig omspringt met zijn gebruikersgegevens;
  • van toepassing zijnde wetten schendt bij het openen of gebruiken van de website van Vaillant; of
  • de website van Vaillant gedurende een lange periode niet gebruikt heeft.

Bij zijn registratie moet de gebruiker accurate informatie geven en, indien die informatie na verloop van tijd verandert, die informatie bijwerken (in de mate van het mogelijke: online). De gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn e-mailadres, zoals opgegeven aan Vaillant, te allen tijde actueel is en een adres is waarop de gebruiker kan worden gecontacteerd.

Na registratie zal de gebruiker een toegangscode ontvangen, bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord ("gebruikersgegevens"). Meteen bij zijn eerste bezoek moet de gebruiker het van Vaillant ontvangen wachtwoord veranderen in een wachtwoord dat enkel door de gebruiker gekend is. De gebruikersgegevens stellen de gebruiker in staat zijn gegevens te bekijken of veranderen of, indien van toepassing, zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens in te trekken.

De gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is zelf verantwoordelijk voor alle transacties en andere activiteiten die onder zijn gebruikersgegevens worden uitgevoerd. Aan het einde van elke online-sessie moet de gebruiker uitloggen van de met een wachtwoord beveiligde webpagina’s. Indien de gebruiker merkt dat derden zijn gebruikersgegevens misbruiken, moet de gebruiker Vaillant daarvan onmiddellijk schriftelijk of desgevallend per e-mail op de hoogte brengen.

Na ontvangst van die melding zal Vaillant de toegang tot de met wachtwoord beveiligde delen van de website voor die gebruikersgegevens blokkeren. De gebruiker zal slechts opnieuw toegang kunnen krijgen na het indienen van een aanvraag bij Vaillant of na nieuwe registratie.

De gebruiker kan op elk ogenblik schriftelijk de beëindiging van zijn registratie aanvragen, op voorwaarde dat die beëindiging de goede werking van contractuele relaties niet in het gedrang brengt. In dat geval zal Vaillant alle gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonlijk identificeerbare gegevens van de gebruiker verwijderen zodra die gegevens niet langer nodig zijn.

1. Deelname, inschrijving, Vedette puntenoverzicht, startersdocumenten

1.1 Deelname staat enkel open voor installatiefirma’s, met geldig Belgisch BTW-nummer, vertegenwoordigd door hun gevolmachtigden (bijv. gedelegeerd bestuurders), waarvan de maatschappelijke zetel zich in België bevindt. Enkel volwassenen mogen optreden als gevolmachtigde.

1.2 De deelname neemt een aanvang vanaf het ogenblik dat de professionele installateur een aanvraag indient voor een toegang tot het professioneel gedeelte van de Vaillant website. Indien de installateur aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, wordt er een Vedette-profiel aangemaakt. Deze wordt geactiveerd op het ogenblik dat de professionele installateur een toestel, deelnemend aan de actie, heeft geregistreerd op www.vaillant.be/garantiekaarten, of nadat het toestel door Vaillant zelf werd geregistreerd voor die klant. Er mag slechts één Vedette-puntenrekening per klant worden geopend.

1.3 Er is geen wettelijke aanspraak op deelname aan de Vedette spaaractie.

1.4. Van zodra de login voor het professioneel gedeelte van de Vaillant website en het Vedette-profiel werden aangemaakt door Vaillant, ontvangt de betrokken installateur een bevestigingsmail met een link om zijn wachtwoord aan te maken via de Vaillant website en verdere informatie over de Vedette-spaaractie.

 

2. Vormen van Vedette partnerschap

De Vedette-spaaractie omvat slechts één vorm: “Vedette”. Deze status ontvangt de partner nadat hij zich aangemeld heeft en Vaillant hem een toegang verschaft heeft voor het professioneelNET van Vaillant.

 

3. Verzamelen van Vedette-punten

3.1 Vedette-punten kunnen worden verzameld op verschillende wijzen:

Punten worden verzameld door Vaillant toestellen te installeren en de barcode/ het serienummer die zich op de geïnstalleerde toestellen bevindt te registreren. Dit kan op verschillende manieren :

 

- Via de website van Vaillant : U kan producten ook online registreren via onze website: www.vaillant.be/professioneel/garantiekaarten, na de registratie worden de bijhorende spaarpunten automatisch toegevoegd aan uw Vedette-profiel.

- Registratie via de vSCAN-app : hierbij worden de geïnstalleerde toestellen geregistreerd door de barcode van het toestel te scannen met de vSCAN-app op smartphone of tablet. Ook hier worden de bijhorende punten automatisch toegevoegd aan uw Vedette-profiel. Meer informatie over de vSCAN-app en zijn werking kan u terugvinden op www.vaillant.be/vSCAN

- Per post : de garantiekaarten van de geïnstalleerde toestellen opsturen per post naar Vaillant Group Belgium NV, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos. Indien de barcode van het toestel niet voorgedrukt is op de garantiekaart, dient deze op de garantiekaart gekleefd te worden. Van zodra de garantiekaarten Vaillant bereiken worden deze door Vaillant geregistreerd.

 

3.2. De Vedette-Partner kan Vedette-punten verzamelen voor de volgende Vaillant-toestellen te registreren, indien deze werden geïnstalleerd door de Vedette-partner vanaf 1 januari 2016: condenserende / niet-condenserende gaswandketels, condenserende vloerketels, warmwaterboilers, buffevaten, waterverwarmers op gas, warmtepompen, Zonne-energiesystemen. Accessoires, regelingen en reserveonderdelen zijn uitgesloten. Het aantal punten is afhankelijk van het type toestel zoals vermeld in "Geldige toestellen".

3.3. Voor iedere installatie van een Vaillant toestel, waarvoor het nodige bewijs wordt voorzien door de garantiekaart samen met de barcode van het toestel in te zenden of te registreren via de website of via post op te sturen naar Vaillant, ontvangt de Vedette-partner punten op zijn Vedette-profiel. Een overzicht van de toegekende punten is terug te vinden op www.vaillant.be/professionelen/maandelijks-rapport. Een actueel saldo van het aantal Vedette-punten dat werd ingezameld kan op ieder ogenblik worden geraadpleegd via het maandelijks rapport op de Vaillant website: www.vaillant.be/professionelen/maandelijks-rapport. Daarnaast ontvangt de Vedette-Partner maandelijks een rapport per post met daarin zijn huidig puntensaldo.

3.5 Vaillant houdt zich het recht voor om de toekenning van Vedette-punten te beperken of integraal te weigeren, bijv. in geval van speciale promotiecampagnes.

3.4. Indien de overeenkomst, waarvoor Vedette-punten werden gecrediteerd, wordt herzien (annulering van de overeenkomst, betwisting, herroeping, uitwisseling, etc.), behoudt Vaillant zich het recht voor om het overeenstemmend aantal punten dat werd toegekend te annuleren.

 

4. Verzamelde punten

4.1 De Vedette-punten worden geregistreerd onder de specifieke klantengegevens. De Vedette-partner kan zijn huidige puntensaldo op eender welk ogenblik oproepen via het maandelijks rapport op de Vaillant website. Bovendien ontvangt de Vedette-partner op geregelde tijdstippen per post en per email een bericht over het totaal aantal Vedette-punten in de vorm van een rekeningafschrift.

4.2 Opmerkingen met betrekking tot de juistheid of volledigheid van het aantal toegekende punten of berichten over het puntensaldo dienen uiterlijk binnen de zes weken, te rekenen vanaf het laatste bericht omtrent het puntensaldo, te worden geformuleerd. Indien de opmerkingen niet tijdig worden overgemaakt wordt het totale puntenaantal geacht te zijn aanvaard.

4.3 Vaillant is gerechtigd om het totale puntenaantal aan te passen indien de toekenning van punten te wijten is aan een fout, kunstgrepen of een technisch defect.

 

5. Inwisselen van Vedette-punten, uitbetaling in geld

5.1 De verzamelde Vedette-punten kunnen in de eSHOP worden ingewisseld tegen goederen en waardebonnen . Details hieromtrent kunnen worden geraadpleegd op professioneelNET van Vaillant. Vedette-punten kunnen enkel worden ingewisseld tegen de gewenste goederen of waardebonnen , wanneer de Vedette-partner over een toereikend puntensaldo beschikt. Het is niet mogelijk om de puntenrekening te overschrijden.

5.2 Uitbetaling in geld in niet mogelijk.

 

6. Verlies van punten

6.1. Vedette-punten zijn gedurende 2 kalenderjaren geldig; zij verliezen hun waarde na afloop van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de Vedette-punten werden ingezameld. Vedette-punten die niet worden ingewisseld binnen deze periode gaan onherroepelijk verloren.

 

7. Beëindiging, schending van de Algemene Voorwaarde voor Deelname, wijzigingen aan de Vedette-spaaractie

7.1 De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

7.2 De Vedette-partner kan de contractuele relatie op ieder ogenblik en zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen middels schriftelijke mededeling aan Vaillant. De opzegging moet worden gericht aan Vaillant hetzij per post (Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos) of via vedette@vaillant.be.

7.3 Vaillant is gerechtigd om de contractuele relatie op ieder ogenblik en mits inachtneming van een opzegperiode van twee weken, te beëindigen. Beëindiging zonder opzeg door Vaillant en uitsluiting van deelname aan de spaaractie is mogelijk indien hiervoor een gegronde reden bestaat en heeft uitwerking naar de toekomst toe. Een gegronde reden is met name voorhanden in geval van ernstige schending door de Vedette-partner van deze Algemene Voorwaarden voor Deelname (met inbegrip van wijzigingen of toevoegingen aan de Algemene Voorwaarden voor Deelname overeenkomstig artikel 10) of van bijkomstige voorwaarden. In dergelijk geval is Vaillant tevens gerechtigd om de Vedette-puntenrekening van de Vedette-partner te blokkeren. Het recht om de rekening te blokkeren is tevens voorhanden wanneer er objectieve aanwijzingen zijn dat er gegronde reden is, meer bepaald voor de periode die nodig is om de omstandigheden op gepaste wijze te onderzoeken. De Vedette-partner komt geen enkele vordering toe als gevolg van een dergelijke blokkering. Nadat Vaillant het lidmaatschap heeft beëindigd is een hernieuwde deelname aan de Vedette-spaaractie enkel mogelijk mits uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Vaillant.

7.4 In geval van gewettigde beëindiging zonder opzeg door Vaillant gaan de Vedette-punten teniet bij de ontvangst door de Vedette-partner van de kennisgeving van beëindiging.

7.5 Vaillant behoudt zich het recht voor om de Vedette spaaractie als dusdanig op ieder ogenblik stop te zetten of te vervangen door een ander programma en de bijhorende deelnameovereenkomst te beëindigen. Artikel 7.3 en 7.4 zijn van toepassing in geval van dergelijke beëindiging.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Iedere vordering van de Partner, ongeacht de wettelijke grondslag ervan, met inbegrip van enige schending van verplichtingen die voortvloeien uit deze Koopovereenkomst of het gemeen recht, is uitgesloten.

8.2 Het voorgaande doet geen afbreuk aan onze aansprakelijkheid als gevolg van de toepassing van bepalingen van dwingend recht, bijv. de Wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten of ingeval van opzet, overlijden, lichamelijk letsel of aantasten van de gezondheid. In ieder geval is de aansprakelijkheid in toepassing van deze bepaling beperkt tot de vergoeding van de rechtstreekse schade en zal het bedrag van de vergoeding in geen enkel geval de waarde van het overeenkomstig de Koopovereenkomst geleverde product of dienst overstijgen, tenzij in geval van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid.

 

9. Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

9.1 Verwerking van gegevens en verantwoordelijke voor de verwerking

Vaillant verbindt er zich toe uw privacy te respecteren.

In het kader van de Vedette spaaractie verwerken wij persoonsgegevens met betrekking tot uw identiteit (aanspreektitel, voornaam, familienaam, geboortedatum, functie), contactgegevens (met inbegrip van telefoonnummer, GSM nummer, e-mail, gebruikersnaam en paswoord), aangekochte producten, details van kooporders (artikel, hoeveelheid, prijs) en punten die werden toegekend in het kader van het programma. Deze gegevens worden beschermd onder de Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Vaillant Group Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1620 Drogenbos, Golden Hopestraat 15.

9.2. Door de gegevens van de eindkland in te vullen (de naam en het adres van de eigenaar, het installatieadres enz), geeft u ons de garantie dat u de expliciete toestemming gekregen heeft van de betreffende persoon (de particulier) voor de overdracht van de persoonsgegevens, de opslag en het gebruik van de persoonsgegevens voor marketingactiviteiten, promoties en informatie over nieuwe producten en diensten van Vaillant.

9.3 Doel van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op uw deelname aan en het beheer van het Vedette-Programma.

Indien u bij de registratie voor het professioneel gedeelte van de Vaillant website hiermee instemt door het desbetreffende vakje (gebruiksvoorwaarden) op het formulier aan te vinken kunnen wij uw persoonsgegevens tevens gebruiken om u op de hoogte te houden van commerciële aanbiedingen, onze producten en diensten, hetzij bij gewone post dan wel per e-mail.

9.4 Uitwisseling van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onafhankelijke dienstverleners of andere groepsvennootschappen indien dit nodig is om de hierboven geschetste verwerkingsdoeleinden te kunnen halen. Wij nemen de gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens ook worden beschermd door deze vennootschappen. Deze vennootschappen kunnen zich tevens buiten België maar steeds binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

9.5 Verplicht antwoord of niet

De gegevens vermeld onder lid 1 van deze privacy policy zijn noodzakelijk voor uw deelname aan de Vedette spaaractie. Het niet leveren van (sommige van) deze gegevens kan leiden tot de onmogelijkheid om aan de Vedette spaaractie deel te nemen.

9.6 Veiligheid

Wij hebben de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9.7 Rechten

U heeft het recht ons te vragen u te informeren omtrent de gegevens waarover wij beschikken met betrekking tot uw persoon en/of te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, aangevuld, verwijderd of geblokkeerd. Gelieve dergelijk verzoek te richten aan: Vaillant, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos of vedette@vaillant.be.

U heeft het recht om u op ieder ogenblik te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en/of de ontvangst van specifieke of alle vormen van marketinginformatie. U dient hiertoe een verzoek te richten aan Vaillant, hetzij per post (Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos), hetzij per e-mail (vedette@vaillant.be). Het gebruik van een postzegel is niet vereist voor het versturen van dergelijk verzoek aan voormeld postadres. In dergelijk geval zullen wij u niet of niet langer enige marketinginformatie toesturen.

 

10. Wijzigingen aan het Programma en de Algemene Voorwaarden van Deelname

Vaillant behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen of toevoegingen te maken met betrekking tot de Algemene Voorwaarden voor Deelname, de prijzen, bonusgraden, of andere kenmerken beschreven in de Programmadocumenten. Vaillant zal trachten er redelijkerwijze voor te zorgen dat dergelijke veranderingen of toevoegingen de Vedette-partner niet op onredelijke wijze benadelen. Tenzij anders aangegeven worden wijzigingen of toevoegingen aan deze Algemene Voorwaarden voor Deelname in tekstvorm meegedeeld en zijn deze toepasselijk vanaf de datum van mededeling. Indien een Vedette-partner niet kan instemmen met deze wijzigingen of toevoegingen is hij gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 7.2 van de Algemene Voorwaarden voor Deelname.

 

11. Algemene bepalingen

11.1 Het Vedette-partnerschap alsook alle rechten en verplichtingen van de Vedette-partner die voortvloeien uit deze contractuele relatie mogen enkel worden overgedragen aan derden nadat hiervoor de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vaillant werd bekomen.

11.2 De plaats van uitvoering van alle verplichtingen die voortkomen uit deze contractuele relatie is Brussel.

11.3 De bevoegde rechtbank is de rechtbank van onze maatschappelijke zetel of, naar keuze van Vaillant, de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Partner.

11.4 De contractuele relatie wordt beheerd door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten van Roerende Zaken (Weens Koopverdrag).

11.5 Indien op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of nietig is, hetzij in zijn geheel of ten dele, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De gehele of gedeeltelijk ongeldige of nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die de ongeldige of nietige bepaling zoveel als mogelijk benadert wat betreft het commercieel resultaat ervan.