Zoeken

Algemene verkoopsvoorwaarden en dienstverleningsvoorwaarden

1. Elke koop afgesloten door onze firma is onderworpen (zonder enige uitzondering) aan de hierna omschreven algemene voorwaarden, niettegenstaande tegenstrijdige clausules die kunnen voorkomen op de documenten van onze klanten, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard werden door onze firma.

2. Al onze prijskortingen worden overeengekomen zonder verplichting en enkel in geval van verkoop.

3. De leveringstermijnen zijn indicatief; het niet respecteren van de vastgelegde termijn kan niet ingeroepen worden om schadevergoeding of de ontbinding van de koop te eisen. Onze firma is niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van de bestelling in geval van overmacht (staking, lock-out etc.)

4. Tenzij anders is overeengekomen, worden onze goederen vervoerd op risico van de koper. De bestemmelingen kunnen uitsluitend verhaal uitoefenen tegen de vervoerder, niet tegen onze firma.

5. De kopers worden verzocht de leveringen na te gaan alvorens ze in ontvangst te nemen.

6. Onze leveringen worden cash en zonder korting betaald te Drogenbos, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht geformuleerd worden binnen de 8 werkdagen van factuurdatum. In geval van betwisting, zelfs in geval van oproeping tot vrijwaring en van aanhangigheid en samenhang, zijn alleen de Rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze bevoegdheid werd hen uitdrukkelijk toegekend.

7. Alle gedeeltelijke leveringen brengen een gedeeltelijke facturatie met zich mee. In geval van niet betaling van één van deze facturen, hebben wij het recht de opdracht te ontbinden of de rest van de opdracht, en deze als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder de ontbinding ervan gerechtelijk te moeten laten uitspreken en dit alles onder voorbehoud van schadevergoeding indien daartoe reden is.

8. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag worden alle andere bestellingen geschorst of geannuleerd.

9. Elke laattijdige betaling, zelfs uitgevoerd met onze goedkeuring, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de verschuldigdheid met zich meebrengen van een intrest van 1% per aangevangen maand. Een conventionele schadevergoeding, die forfaitair en uitdrukkelijk werd vastgelegd op 20% van het facturatiebedrag en die minimum €75 bedraagt, zal opeisbaar zijn van rechtswege bij gebreke aan betaling op de vervaldag.

10. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal om het even welke korting geannuleerd worden en dit nadat een ingebrekestelling onbeantwoord is gebleven.

11. De nieuwe en recent geleverde goederen zullen slechts teruggenomen worden op voorwaarde dat een schriftelijk voorafgaand akkoord door de directie hiertoe werd verleend. Zij moeten in hun originele verpakking, intact, en met het verzendingsnummer en de refertes van de factuur worden terugbezorgd. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen niet franco geleverd.

12. De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van een der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

13. In het kader van de bestelling van dienstverlening per telefoon wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de persoon die toegang geeft tot de leveringsplaats en de bestelling bevestigt, de factuur moet betalen.