Zoeken
Vind uw installateurZoeken
Herstelling nodig?
Vind uw installateur

Algemene voorwaarden Vaillant onderhoudscontract via installateur

De onderneming VAILLANT GROUP BELGIUM, met hoofdzetel te Golden Hopestraat 15 – 1620 Drogenbos, organiseert een terugbetalingsactie genaamd “Kortingsbon van € 15”.

Van toepassing op elk onderhoudscontract ondertekend in de periode van 01.10.2021 tot en met 30.06.2022, uitgevoerd in België, van het type standaard (12 maanden of 24 maanden) en omnium (12 maanden en 24 maanden) op condensatieketels van het merk Vaillant. Deelnemers hebben recht op een enkele terugbetaling van € 15 op de eerste factuur. Het aanbod geldt voor maximaal 1 contract per gezin. De korting wordt rechtstreeks toegepast op de eerste factuur die de klant ontvangt.

Deze actie is beperkt tot de eerste 5.500 inschrijvingen. Alleen kortingsaanvragen van deelnemers die een papieren kortingsbon voor deze campagne kunnen voorleggen, worden als geldig beschouwd.

Aanvragen tot terugbetaling gebeuren uitsluitend via de website voor de registratie van het onderhoudscontract (self-service.vaillant.be/contract/home) of via het e-mailadres newcontract@vaillant.be en moeten vóór 15 juli 2022 worden ingediend. Deelnemers kunnen slechts EEN ENKELE kortingsaanvraag indienen, met andere woorden elke deelnemer kan het formulier slechts één keer invullen. Terugbetalingen die worden aangevraagd als de einddatum is verstreken, worden niet in aanmerking genomen. Aanvragen tot terugbetaling die via de post gebeuren, worden niet aanvaard.

Aanvragen tot terugbetaling die niet gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden, worden als nietig en ongeldig beschouwd. Aanvragen die onvolledig zijn of onjuiste informatie bevatten, worden eveneens als nietig en ongeldig beschouwd.

Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties op dezelfde producten/contracten. Te laat verzonden of onvolledige aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.

Deelname aan deze actie staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die niet bedrijfs- of beroepsmatig handelen.

De kosten die verbonden zijn aan deelname aan de actie (internetverbinding e.d.), zijn volledig ten laste van de deelnemer en kunnen in geen geval op de organisator worden verhaald.

VAILLANT GROUP kan een persoon op elk moment en voor een bepaalde periode uitsluiten van de actie in geval van bedrog, misbruik, kwade trouw of overtreding van de deelnamevoorwaarden.

VAILLANT GROUP wijst elke aansprakelijkheid af in geval van wijziging of annulering van de actie ten gevolge van overmacht.

Persoonsgegevens die door de deelnemers worden verstrekt, worden gedurende één jaar bijgehouden door VAILLANT GROUP en zullen worden gebruikt in het kader van deze actie en, mits uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, om hem/haar op de hoogte te houden van de producten en het laatste nieuws van VAILLANT GROUP. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze actie is VAILLANT GROUP BELGIUM. Alle deelnemers hebben het recht op toegang tot hun gegevens, het recht om hun gegevens te corrigeren en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die hen betreffen, overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Deelnemers hebben het recht om alle informatie over hen te ontvangen die in een draagbaar en leesbaar formaat is opgeslagen.

De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan het verloop ervan indien omstandigheden buiten zijn wil hem daartoe dwingen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbreking, vertraging of annulatie van de actie om redenen buiten zijn wil. In alle gevallen die niet expliciet in dit reglement zijn vermeld, beslist de organisator. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

Door aan deze actie deel te nemen, aanvaarden de deelnemers dit reglement zonder voorbehoud. Eventuele interpretatieproblemen zullen door de organisator worden beoordeeld.