Zoeken
Plan een interventieZoeken
Vind je installateur Registreer je product
Plan een interventie

Voorwaarden en modaliteiten met het oog op de terugbetaling van de coupon van € 15 bij het verkrijgen van een onderhoudscontract van Vaillant via een installateur

Voorwaarden | PDF download (32 kB)

De onderneming VAILLANT NV, met hoofdzetel te Golden Hopestraat 15 – 1620 Drogenbos, organiseert een terugbetalingsactie genaamd “Kortingsbon van € 15”.

Van toepassing op elk onderhoudscontract dat Vaillant NV met een nieuwe begunstigde ondertekend in de periode van 01.10.2021 tot en met 31.12.2022, uitgevoerd in België, van het type standaard (12 maanden of 24 maanden) en omnium (12 maanden en 24 maanden) op condensatieketels van het merk Vaillant. Deelnemers hebben recht op een enkele terugbetaling van € 15 op de eerste factuur. Het aanbod geldt voor maximaal 1 contract per gezin. De korting wordt rechtstreeks afgehouden van de eerste factuur die de klant ontvangt (binnen maximaal twee jaar vanaf de aanvang van het contract, volgens het gekozen contracttype en de datum van de eerste tussenkomst).

Deze actie is beperkt tot de eerste 5.500 inschrijvingen.

Aanvragen tot terugbetaling gebeuren uitsluitend via de website voor de registratie van het onderhoudscontract (self-service.vaillant.be/contract/home) of via het e-mailadres newcontract@vaillant.be en moeten vóór 15 januari 2023 worden ingediend. Deelnemers kunnen slechts EEN ENKELE kortingsaanvraag indienen, met andere woorden elke deelnemer kan het formulier slechts één keer invullen. Terugbetalingen die worden aangevraagd als de einddatum is verstreken, worden niet in aanmerking genomen. Aanvragen tot terugbetaling die via de post gebeuren, worden niet aanvaard.

Aanvragen tot terugbetaling die niet gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden, worden als nietig en ongeldig beschouwd. Aanvragen die onvolledig zijn of onjuiste informatie bevatten, worden eveneens als nietig en ongeldig beschouwd.

Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties op dezelfde producten/contracten. Te laat verzonden of onvolledige aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.

Deelname aan deze actie staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die niet bedrijfs- of beroepsmatig handelen.

De kosten die verbonden zijn aan deelname aan de actie (internetverbinding e.d.), zijn volledig ten laste van de deelnemer en kunnen in geen geval op de organisator worden verhaald.

VAILLANT NV kan een persoon op elk moment en voor een bepaalde periode uitsluiten van de actie in geval van bedrog, misbruik, kwade trouw of overtreding van de deelnamevoorwaarden.

VAILLANT NV wijst elke aansprakelijkheid af in geval van wijziging of annulering van de actie ten gevolge van overmacht.

De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan het verloop ervan indien omstandigheden buiten zijn wil hem daartoe dwingen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbreking, vertraging of annulatie van de actie om redenen buiten zijn wil. In alle gevallen die niet expliciet in dit reglement zijn vermeld, beslist de organisator. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

Door aan deze actie deel te nemen, aanvaarden de deelnemers dit reglement zonder voorbehoud. Eventuele interpretatieproblemen zullen door de organisator worden beoordeeld.