Zoeken
Plan een interventie Registreer je product
Vind je installateur

Voorwaarden en modaliteiten met het oog op de terugbetaling van de coupon van € 15 bij het verkrijgen van een onderhoudscontract van Vaillant via een installateur

De onderneming Vaillant Group Belgium NV, met hoofdzetel te Golden Hopestraat 15 – 1620 Drogenbos, organiseert een terugbetalingsactie genaamd “Kortingsbon van € 15”. De installateur zal eerst het collaboratiecontract moeten tekenen waarna hij een unieke kortingscode zal ontvangen.

Van toepassing op elk onderhoudscontract dat Vaillant Group Belgium NV met een nieuwe begunstigde ondertekend in de periode van 01.01.2023 tot en met 31.12.2024, uitgevoerd in België, van het type standaard (12 maanden of 24 maanden) en omnium (12 maanden en 24 maanden) op condensatieketels van het merk Vaillant. Deelnemers hebben recht op een enkele terugbetaling van € 15 op de eerste factuur. Het aanbod geldt voor maximaal 1 contract per gezin. De korting wordt rechtstreeks afgehouden van de eerste factuur die de klant ontvangt (binnen maximaal twee jaar vanaf de aanvang van het contract, volgens het gekozen contracttype en de datum van de eerste tussenkomst).

Aanvragen tot terugbetaling gebeuren uitsluitend via de website voor de registratie van het onderhoudscontract (www.vaillant.be/onderhoudsformules) of via het e-mailadres mycomfort@vaillant.be of newcontract@vaillant.be en moeten vóór 1 december 2024 worden ingediend. De kortingscode moet in de daarvoor bedoelde velden online worden ingegeven of op het papieren contract duidelijk geschreven staan. Deelnemers kunnen slechts EEN ENKELE kortingsaanvraag indienen, met andere woorden elke deelnemer kan het formulier slechts één keer invullen. Terugbetalingen die worden aangevraagd als de einddatum is verstreken, worden niet in aanmerking genomen. Aanvragen tot terugbetaling die via de post gebeuren, worden niet aanvaard.

Aanvragen tot terugbetaling die niet gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden, worden als nietig en ongeldig beschouwd. Aanvragen die onvolledig zijn of onjuiste informatie bevatten, worden eveneens als nietig en ongeldig beschouwd.

Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties op dezelfde producten/contracten. Te laat verzonden of onvolledige aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.

Deelname aan deze actie staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die niet bedrijfs- of beroepsmatig handelen.

De kosten die verbonden zijn aan deelname aan de actie (internetverbinding e.d.), zijn volledig ten laste van de deelnemer en kunnen in geen geval op de organisator worden verhaald.

Vaillant Group Belgium NV kan een persoon op elk moment en voor een bepaalde periode uitsluiten van de actie in geval van bedrog, misbruik, kwade trouw of overtreding van de deelnamevoorwaarden.

Vaillant Group Belgium NV wijst elke aansprakelijkheid af in geval van wijziging of annulering van de actie ten gevolge van overmacht.

De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan het verloop ervan indien omstandigheden buiten zijn wil hem daartoe dwingen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbreking, vertraging of annulatie van de actie om redenen buiten zijn wil. In alle gevallen die niet expliciet in dit reglement zijn vermeld, beslist de organisator. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

Door aan deze actie deel te nemen, aanvaarden de deelnemers dit reglement zonder voorbehoud. Eventuele interpretatieproblemen zullen door de organisator worden beoordeeld.