Zoeken
Plan een interventieZoeken
Vind je installateur Registreer je product
Plan een interventie

Voorwaarden en modaliteiten met het oog op de promotie van de myVAILLANT connect internetmodule en sensoROOM thermostaat voor 39,99 euro

VAILLANT NV, met hoofdzetel te Golden Hopestraat 15 – 1620 Drogenbos, organiseert een promotie van de installatie van de myVAILLANT connect internetmodule en sensoROOM thermostaat voor 39,99 euro (hierna “Promotie”) volgens de hieronder vermelde voorwaarden. Deze Promotie wordt omschreven als “jouw connectiviteitsoplossing” in online en offline advertenties.

 

Deze Promotie is van toepassing op een nieuw onderhoudscontract dat VAILLANT NV met een begunstigde ondertekent in de periode van 01.04.2023 tot en met 31.12.2023 uitgevoerd in België, van het type comfort (12 maanden en 24 maanden) omnium (12 maanden en 24 maanden) op condensatieketels en warmtepompen van het merk Vaillant. Deze Promotie is ook van toepassing op een bestaand onderhoudscontract met Vaillant NV dat wordt omgezet tot een geconnecteerd onderhoudscontract na aanvaarding van de nieuwe voorwaarden door de begunstigde in de periode van 01.04.2023 tot en met 31.12.2023 uitgevoerd in België, van het type comfort (12 maanden en 24 maanden) omnium (12 maanden en 24 maanden) op condensatieketels en warmtepompen van het merk Vaillant. De Promotie bestaat uit de installatie van een myVAILLANT connect internetmodule en, indien nodig, een slimme thermostaat sensoROOM voor een voordelige installatieprijs van 39,99 euro, inclusief btw (6% of 21% afhankelijk van de ouderdom van de woning). De Promotie wordt berekend op de factuur van de service interventie die nodig is om deze producten te installeren. Bij annulering van het onderhoudscontract vóór de betaling van de eerste factuur, zal het recht op deze Promotie vervallen. Deze Promotie is dus enkel geldig in combinatie met een geconnecteerd Comfort of Omnium onderhoudscontract.

 

Deze Promotie is beperkt tot de eerste 1500 getekende onderhoudscontracten en enkel in België.

 

De sensoROOM thermostaat is enkel geschikt voor 1 verwarmingscircuit en enkel voor condensatieketels. Bij meerdere verwarmingscircuits of bij warmtepompen zal de klant zelf een andere geschikte thermostaat moeten voorzien op eigen kosten.

 

De myVAILLANT connect internetmodule en sensoROOM thermostaat worden pas geleverd en ter plaatse geïnstalleerd door onze diensten tijdens de eerstvolgende interventie binnen de contractperiode. Indien de klant wenst dat de installatie vroeger wordt uitgevoerd, zal hij de interventie kosten (interventie uurloon en verplaatsingskosten) voor deze installatie voor zijn eigen rekening nemen.

 

Aanvragen van deze Promotie gebeuren uitsluitend via de website voor de registratie van het onderhoudscontract of via het e-mailadres newcontract@vaillant.be of mycomfort@vaillant.be of via een technieker van Vaillant.

 

Promoties die worden aangevraagd als de einddatum is verstreken, worden niet in aanmerking genomen. Aanvragen tot de Promotie die via de post gebeuren, die niet gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden, onvolledig zijn of onjuiste informatie bevatten, worden als nietig en ongeldig beschouwd.

 

Deze Promotie is niet cumuleerbaar met andere acties op dezelfde producten/contracten.

 

Deelname aan deze Promotie staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en die niet bedrijfs- of beroepsmatig handelen.

 

De kosten die verbonden zijn voor het gebruik van een geconnecteerd onderhoudscontract (internetverbinding e.d.), zijn volledig ten laste van de deelnemer en kunnen in geen geval op VAILLANT NV worden verhaald.

 

VAILLANT NV kan een persoon op elk moment en voor een bepaalde periode uitsluiten van de Promotie in geval van bedrog, misbruik, kwade trouw of overtreding van de deelnamevoorwaarden.

 

VAILLANT NV wijst elke aansprakelijkheid af in geval van wijziging, vertraging, onderbreking of annulering van de Promotie ten gevolge van overmacht.

 

VAILLANT NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Promotie of aan het verloop ervan indien omstandigheden buiten zijn wil hem daartoe dwingen. Door aan deze Promotie deel te nemen, aanvaarden de deelnemers dit reglement zonder voorbehoud. Eventuele interpretatieproblemen zullen door VAILLANT NV worden beoordeeld.

 

VAILLANT NV neemt alle nodige maatregelen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zijnde Verordening 679/2016 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “GDPR”) en alle nationale of Europese wetgeving ter uitvoering of aanvulling van deze regelgeving).